พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

23T13:13:22.227Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2561 เวลา 11.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กราบทูลรายงานเกี่ยวกับการรักษา ดูแลและฟื้นฟู ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายนโยบายให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยราชการสนามแบบองค์รวม โดยการรักษาทหารทั้งที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพจากการปฎิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บ ต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟู จนสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคม โดยให้การดูแลทั้งสภาพทางร่างกายและจิตใจ จัดกายอุปกรณ์เทียมที่จำเป็น รวมไปถึงการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพด้วยการร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และนำความรู้ที่ได้สามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2560 มียอดทหารราชการสนามที่เข้าทำการรักษา จำนวน 45 นาย และมีจำนวนทหารทุพพลภาพที่ต้องปลดพิการ จำนวน 9 นาย
โอกาสนี้ ได้ประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และประทานสิ่งของเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวชายแดนที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสงบสุขและปกป้องประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ได้รับบาดเจ็บทางอวัยวะสำคัญต่างๆ ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ ณ หอผู้ป่วยราชการสนาม 17 นาย
โอกาสนี้ ได้ประทานกำลังใจและมีพระปฏิสันถารกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม โดยทรงชื่นชมและทรงขอบใจในความเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว