สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

16T10:28:46.853Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2561 เวลา 16.21 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 1/2561
ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ อาทิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งในช่วงวันที่ 1 - 11 มกราคม 2561 พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 15 จังหวัด จังหวัดที่พบโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด , สุรินทร์ , มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ และสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ สุนัข และโค ทางกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเร่งรัดแก้ไขปัญหา โดยให้กรมปศุสัตว์ประจำจังหวัดที่เกิดโรคฯ ระดมฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดและจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรอบจุดเกิดโรคฯ รัศมี 5 กิโลเมตร เข้าสถานกักสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่คนและสัตว์อื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดระบบศูนย์พักพิง นำร่องใน 6 ศูนย์ อาทิ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างเสร็จแล้ว มีการนำสุนัขไม่มีเจ้าของไปฝึกและให้เจ้าหน้าที่ทดลองเลี้ยง ประมาณ 25 ถึง 30 ตัว จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนและงบประมาณการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในขั้นตอนการวางแผนรายละเอียดและการจัดการก่อสร้าง และจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในขั้นตอนการจัดหาพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน พบว่าในปี 2560 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขจำนวน 11 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคฯ จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้และความตระหนักในวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2561 และร่วมหารือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในระบบ Thairabies.net เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนสุนัขและสัตว์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณการฉีดวัคซีน พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสื่อประเภทต่างๆ อาทิ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนทั้่วประเทศ ถึงโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว