สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายกิจจา วะชังเงิน และนางดวงเนตร ดุริยพันธุ์

15T12:35:05.963Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2561 เวลา 17.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพนายกิจจา วะชังเงิน ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตวายระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 สิริอายุ 77 ปี
นายกิจจา วะชังเงิน เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2483 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บิดามารดาชื่อนายแกะและนางเจื่อน วะชังเงิน หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักพระราชวัง ให้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กรับใช้ ในตำแหน่งพนักงานเชิญเครื่องเสวย ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นพนักงานตั้งเครื่องเสวย ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ประทับในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และตามเสด็จไปถวายงานในจังหวัดต่างๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม
ด้านครอบครัว สมรสกับหม่อมราชวงศ์ผัสพร จรูญโรจน์ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เวลา 17.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค ในการพระราชทานเพลิงศพ นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สิริอายุ 78 ปี
นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์ เกิดวันที่ 23 มิถุนายน 2482 บิดามารดาชื่อนายเหนี่ยวและนางแช่มช้อย ดุริยพันธ์ ซึ่งเป็นครอบครัวนักดนตรีไทย ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน ด้านหน้าที่การงาน เริ่มรับราชการเป็นครูในโรงเรียนสายปัญญา เมื่อปี 2504 และได้ฝึกหัดขับไม้บัณเฑาะว์ ฝีกเพลงเถา เพลงละครประเภทต่าง ๆ ต่อมาโอนมารับราชการที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ทำหน้าที่เป็น "คีตศิลปิน" ในกลุ่มดุริยางค์ไทย ร่วมขับร้องเพลงไทยกับคีตศิลปิน ในงานเผยแพร่ ณ โรงละครแห่งชาติ และมีผลงานขับร้องเพลงไทยในโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงได้มีโอกาสขับร้องร่วมในวงปี่พาทย์ครูอาวุโส กรมศิลปากร ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีประกอบการแสดงโขนหน้าจอฯ เมื่อปี 2545 และปี 2546 และยังได้ขับร้องเพลงประกอบการแสดงโขน ในงานประจำปีของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเผยแพร่การขับร้องประกอบการแสดงโขน ละคร รำ ฟ้อน และการแสดงหุ่นกระบอก ในต่างประเทศร่วมกับกรมศิลปากร รวมกว่า 20 ประเทศ
ด้านครอบครัว สมรสกับนายสุพจน์ โตสง่า มีลูกด้วยกัน 3 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว