ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

14T11:44:11.350Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2561 เวลา 18.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเองและนำสิ่งที่ถนัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียน 2,798 คน อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 - 18 ปี พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้ โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีกิจกรรมเด่น เช่น กิจกรรมพัฒนาสมาชิกชมรมให้แสดงความสามารถอย่างหลากหลาย เกิดความภูมิใจที่มีโอกาสเป็นทั้งผู้จัดกิจกรรม และเป็นผู้ร่วมกิจกรรม ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์หมุนเวียนให้บริการ ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิก, กิจกรรมพัฒนาอีคิว ให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสานความรักถักทอสายใย, กิจกรรมหุ่นยนต์กู้ภัย, กิจกรรมจัดสวนแก้ว, กิจกรรมเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และกิจกรรมสร้างสุขทั้งการร้องเพลง และเต้น ซึ่งเป็นที่สนใจของสมาชิก
จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดน่าน ซึ่งน้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินงานตลอดระยะเวลา 15 ปี มีการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง, จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ครอบคลุม 15 อำเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมาย คือ "คนน่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และได้ประกาศนโยบายการดำเนินงานโครงการเป็นวาระจังหวัดน่านในปี 2555 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "เด็กน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต เครือข่ายการป้องกัน รวมทั้งช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้มีปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ "เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน" ปัจจุบันมีเยาวชน อายุระหว่าง 6 - 24 ปี เป็นสมาชิกกว่า 1 แสนคน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 282 ชมรม และได้พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 65 แห่ง และในปี 2561 นี้ จังหวัดน่านได้แสดงสื่อสัญลักษณ์โครงการ ด้วยการที่ข้าราชการและประชาชนสวมเสื้อชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดน่านในทุกวันพุธ
พร้อมกันนี้ สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ซึ่งมุ่งมั่นเลิกเสพ และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมกับตัวแทนผู้ปกครอง และครอบครัว เฝ้า ขอพระราชทานคำแนะนำ เพื่อเป็นข้อคิด และแนวทางเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างถาวร เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ในการนี้ ยังได้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกจากโรงเรียนต่างๆ ด้วย และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอล

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว