พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5

10T13:02:47.607Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 10.46 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารสว่างวัฒนา ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อปีพุทธศักราช 2447 และได้พระราชทานโครงการศึกษาไว้ คือ "ให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยาและมารยาท" ซึ่งโรงเรียนได้สนองพระราชดำริตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนจนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลา 114 ปี
ในการนี้ ได้ประทาน "เข็มราชินีมูลนิธิสมนาคุณ" แก่กรรมการราชินีมูลนิธิ แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและมูลนิธิราชินี ครูที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี รวมจำนวน 22 คน
ปัจจุบันโรงเรียนราชินีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 2,896 คน มีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผ่านในระดับดีมากทุกมาตรฐาน และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา