สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2561

10T12:03:18.380Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหนองขุนชาติ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมาร" เป็นลำดับที่ 97 จัดสร้างขึ้นโดยจังหวัดอุทัยธานี , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. อำเภอหนองฉาง , พระราชอุทัยโสภณ (มนัสสมชาโน) เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ และผู้มีอุปการะคุณ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ กระตุ้นและส่งเสริมการอ่าน การรู้หนังสือ , เป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้าน และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม กศน. ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ในเวลาราชการ มีหนังสือรวมกว่า 5,549 ชื่อเรื่อง ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเป็นสมาชิก 257 คน

ภายในห้องสมุด มีส่วนบริการยืมคืน และมุมต่างๆ อาทิ มุมหนังสือพระราชทาน , มุมอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ , มุมหนังสือทั่วไป , มุมหนังสืออ้างอิง , มุมเด็กและครอบครัว ที่บริเวณชั้น 2 มีนิทรรศการตำนานเมืองอุไทยเก่า , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองขุนชาติ , ห้องอุทัยธานี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานี อาทิ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุทัยธานี , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ , ประเพณีบุญเดือนสาม , วิถีชีวิตชาวมอญซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร , บ้านสืบนาคะเสถียร , ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 10.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา หรือห้องสมุดเปลี่ยนชีวิต ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2558 มีพื้นที่รวม 459 ตารางเมตร เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังได้ใช้ประโยชน์ อาทิ การสืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ , มุมหนังสือพระราชทาน , หนังสือทั่วไป , นวนิยาย และเรื่องสั้น เช่น หนังสือเรื่องหมาป่า ให้แนวคิดในการวางแผน การรอคอย จังหวะชีวิต การเป็นผู้นำ ความสามัคคี และความพอเพียง เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดและมีพระราชประสงค์ให้นำหนังสือดังกล่าวให้ผู้ต้องขังได้อ่านเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ

นอกจากผู้ต้องขังจะได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือแล้วยังมีการเรียนรู้การถอดบทเรียนจากอาชีพต่างๆ ตามความถนัดของผู้ต้องขังและตามประเภทของคดี อาทิ งานผู้ช่วยบรรณารักษ์ , งานเย็บเล่มหนังสือแบบกี่ , งานเบเกอรี่ , งานจับจีบผ้า , งานแกะโฟมเป็นลายไทย , งานช่างไม้ เช่น แกะสลักไม้จากรากต้นมะขามที่ตายแล้วซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชดำริ , และงานถักเสื้อคอกระเช้า โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีไปให้ความรู้และอบรม เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปแล้ว โดยทางเรือนจำมีทุนจำนวนหนึ่งสำหรับให้ผู้ต้องขังไปประกอบอาชีพ ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี , มูลนิธิพิบูลย์สงคราม และมูลนิธินายแพทย์ปราสาททองโอสถ การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขังสายอาชีพ สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนสายสามัญสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกโปรแกรมโฟโตชอป โดยวิทยากรจาก กศน.จังหวัดอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังและกิจกรรมการแสดงดนตรีของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอยากเป็นคนดี To be number one

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเป็นเรือนจำที่มีอำนาจการควบคุมผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาจำคุกไม่เกิน 15 ปี มีพื้นที่รวม 4 ไร่ 2 ตารางวา แยกการควบคุมเป็น 2 แดน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน 930 คน เป็นนักโทษเด็ดขาดชาย 789 คน นักโทษเด็ดขาดหญิง 141 คน ผู้รอการตรวจพิสูจน์ชาย 1 คน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 52 คน

เวลา 12.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารสำนักงานเทศบาลเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเขตเมือง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือขอรับบริการจากเทศบาล โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 4,500 ตารางเมตร ชั้นล่าง เป็นหน่วยงานให้บริการ อาทิ กองคลัง, กองช่าง, กองประปา, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลและศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ชั้นสอง เป็นห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร และหน่วยงาน เช่น สำนักปลัดเทศบาล ชั้นสาม เป็นห้องประชุมต่างๆ และชั้นสี่ เป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ โดยได้เข้าใช้ประโยชน์ในอาคารฯ นี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน อันเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม เช่น หมอนตุ๊กตา, เบาะรองนั่ง และผ้าห่ม อบรมส่งเสริมอาชีพแกงมัสมั่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการสืบสาน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การตักบาตรทางน้ำ ในแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาช้านานและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรังของจังหวัดอุทัยธานีในอดีต ที่ได้อาศัยแม่น้ำสะแกกรังเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก จนทำให้เกิดชุมชนลุ่มแม่น้ำที่อาศัยอยู่บนเรือนแพ ทำให้มีภิกษุสงฆ์บิณฑบาตทางน้ำโดยการพายเรือมารับบิณฑบาต

เวลา 13.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอเมืองอุทัยธานี ทรงเปิดห้องสมุด "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสร้างขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ให้มีหนังสือรวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีทั้งหมด 40 เล่ม เนื้อหาในแต่ละเล่มเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิปัญญาของคนไทย ดังพระราชดำรัส "อยากให้หนังสือชุดนี้เป็นเรื่องไทยๆ จัดทำโดยคนไทย เพื่อคนไทย" โดยแต่ละเรื่องแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ตามระดับวัยและความรู้ คือ ส่วนของเด็กเล็ก , ส่วนของเด็กกลาง และส่วนของเด็กโต ซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ และผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย และทุกเรื่องมีภาพ 4 สีประกอบ เพื่อให้หนังสือน่าอ่านและไม่เป็นวิชาการจนเกินไป

ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงงานของนักเรียน อาทิ โครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 40 เรื่องนกเงือกราชินีแห่งป่าดิบ โดยนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักเรียนในการอนุรักษ์นกเงือกไทย

โครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 10 เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยศึกษา ค้นคว้า และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียนเรื่องสุขอนามัย รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน เช่น การกำจัดเหา

และโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 1 เรื่องดนตรีไทย โดยการศึกษาค้นคว้าวิธีการทำเครื่องดนตรีอย่างง่ายๆ จากเศษวัสดุเหลือใช้ และวัสดุที่มีอยู่ในโรงเรียน จนได้เป็นเครื่องดนตรีประยุกต์ คือ ซอกระป๋อง ฆ้องชาม และกลองชุดกะละมังถังสี

สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 758 คน มีครูและบุคลากร 44 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา