พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระพุทธรูป "พระพุทธศรีสัพพัญญู" ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย

08T09:51:56.370Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2561 เวลา 15.26 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวิหารหลวงลายคำ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระแสงแก้วโพธิญาณ พระประธานประจำวิหารหลวงลายคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสน ปางมารวิชัย ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ สร้างด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ ปิดด้วยทองคำ
จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระพุทธรูป "พระพุทธศรีสัพพัญญู" จำนวน 3 องค์ ซึ่งคณะกรรมการวัดฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองการสมโภชสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ครบ 11 ปี และฉลองอายุครบ 37 ปีของพระภาวนารัตนญาณ วิ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ วันที่ 9 มกราคม 2561 โดยเป็นพระพุทธรูปศิลปะไทใหญ่ ขนาดหน้าตัก 25 นิ้ว สูง 67 นิ้ว ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ประทับขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือลูกแก้วสารพัดนึก สร้างด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ลงสี ปิดทองคำ ซึ่งวัดฯ จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ไว้ ณ หอพระแก้วเก้า ต่อไป
โอกาสนี้ ทรงอัญเชิญพระพุทธรูป "หลวงพ่อเงินแสนล้าน" ที่โปรดให้สร้างขึ้นไปถวายแด่พระภาวนารัตนญาณ วิ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) โดยเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ศิลปะเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ปางสมาธิประทับบนฐานบัว มีอักษรพระนาม "อก" (ออ-กอ) ประดิษฐานอยู่ที่ฐานพระ ซึ่งสร้างด้วยเงินบริสุทธิ์ น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังลานซุ้มประตูมหาชัยมงคล ในการประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 โรงเรียน รวมจำนวน 200 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินและผู้มีจิตศรัทรา โดยในวันที่ 9 มกราคม 2561 ทางวัดจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ภาคเหนืออีกจำนวน 4,000 ทุน ประทานทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก่ผู้แทนองค์กรต่างๆ รวมจำนวน 12 ทุน อาทิ กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต สมาคมศิริกรณ์ เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่แสงแก้ว กรรมการวัดแสงแก้วโพธิญาณ และกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประทานผ้าห่มกันหนาว แก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จำนวน 100 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาชุด "ฟ้อนเทวดา" จากพิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย เป็นการแสดงร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำขรนที เชียงแสน หรือลุ่มน้ำโขง ซึ่งผสมผสานศิลปะขอม ละโว้ พุกาม และลาวไว้ในการแสดงชุดดังกล่าว
ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงเยี่ยมโรงทานกาแฟสด ซแรย์คอฟฟี่ by ซแรย์อทิตยา ซึ่งโปรดให้นำชาและกาแฟ ไปประทานเลี้ยงแก่ผู้ร่วมงานทุกคนอีกด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว