สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านพิษวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของสารเคมี ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรได้อย่างยั่งยืน

26 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านพิษวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของสารเคมี ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรได้อย่างยั่งยืน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว