สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560

26 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 25 พ.ย.2560 เวลา 08.42 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 และการแนะนำเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศ ในหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เรื่อง "120 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 เพื่อแนะนำเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในหอจดหมายเหตุดังกล่าว เพื่อให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนายร้อย ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เป็นการสืบสานแนวทางการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อย่างรอบคอบรอบด้าน
โอกาสนี้ ทรงแสดงปฐกถาพิเศษและทรงฟังการบรรยายในเรื่องต่างๆ อาทิ การทบทวนองค์ความรู้สมัยสงครามเย็นตอนต้น จากมุมมองของนักการทูตและเอกสารลับ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.สหรัฐอเมริกา การสถาปนาและเจริญความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียต ในช่วงเริ่มต้นของยุคสงครามเย็น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซีย มุมมองการเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิรัสเซียสู่สหภาพโซเวียต และความเป็นมาและความสำคัญของเศรษฐกิจกับการเมืองในรัสเซียยุคใหม่
สำหรับหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและการทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เพื่อให้รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน และก้าวทันอนาคต

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว