สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

26 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2560 เวลา 18.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนและประเทศชาตินานัปการ ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ จนทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมาจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2524 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และแต่งบทละคร
สำหรับวชิราวุธวิทยาลัย เดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อต้นรัชสมัยแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลมาเป็นโรงเรียนแทน เพื่อให้เป็นสถานศึกษา และมีพระบรมราโชบายให้ทางโรงเรียนฯ ดำเนินการปกครองตามแบบพับบลิคสคูล (PUBLIC SCHOOL) ของอังกฤษทุกประการ
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
"สวนลุมพินี" เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานไว้แก่ชาวพระนคร โดยมีจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช 2468 ซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติครบ 15 ปี กอปรกับเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงทรงพระราชดำริให้จัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่นประเทศตะวันตกทำได้ผลมาแล้ว โดยกำหนดจัดในฤดูหนาวปลายปี 2468 และมีพระราชประสงค์ว่าเมื่อเลิกการจัดงานแล้ว ให้จัดทำเป็นสวนพฤกษชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการเตรียมสถานที่ ครั้งนั้นมีการขุดสระกว้าง สร้างเกาะลอยกลางน้ำ ตัดถนน และสร้างถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก และพระราชทานชื่อว่า "สวนลุมพินี" หมายถึง สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล แต่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนกำหนดเปิดงาน จึงต้องล้มเลิกงานไป ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงสานต่อการทำเป็นสวนสาธารณะจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในปี 2485 ได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นณ ที่แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดสวนลุมพินี

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว