สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่สาม

23 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 22 พ.ย.2560 เวลา 16.19 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่สาม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตบางเขน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,760 คน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และงานวิจัยที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานถึง 74 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมและการพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมยุคปัจจุบัน อีกทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างทางด้านทักษะภาษาและการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล รวมถึงการมุ่งเน้นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้บัณฑิตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงาน และโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ตลอดจนพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป
ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านลึกด้านกว้าง และสร้างสม อบรมคุณธรรมสำหรับเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้นำความรู้ไปใช้ในทางที่สุจริต ในวันนี้จะได้กล่าวถึงคุณธรรมประการหนึ่ง ซึ่งทำให้คนเราปฏิบัติงานได้โดยไม่ย่อท้อ คุณธรรมดังกล่าว ได้แก่ ความตั้งใจจริง อันหมายถึงความมีใจจดจ่อมุ่งมั่นที่จะกระทำการต่างๆ จนสำเร็จผลที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์แท้ บุคคลเมื่อมีความตั้งใจจริงแล้ว ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ตาม ย่อมไม่ท้อถอยย่อหย่อน แต่จะพากเพียรพยายามปฏิบัติแก้ไขโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน คงมีอุปสรรคปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา หากแต่ละคนจะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำพาตนนำพางานให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง จนบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างแน่นอน"

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว