หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

23 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เวลา 15.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำคณะผู้สั่งซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์และอาสาสมัครที่ร่วมจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และผู้ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมประกอบดอกไม้จันทน์ "ร้อยดวงใจ ถวายแด่พ่อหลวง" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560
คณะกรรมการร้านสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี2559เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
คณะกรรมการร้านสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
นายตรีรัช ภูคชสารศีล ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ดังนี้
คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ และครอบครัวเต็มบุญเกียรติ
นายแพทย์โสภณ เมฆธน และคณะในนามองค์การเภสัชกรรรม
นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
นางสาวอรรจยา อินทรประสงค์ และนางสาวสุนี ขันเดช ในนามบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข และคณะในนามโครงการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในนามนายแพทย์ธนภณ งามมณี และในนามโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กับโรงพยาบาลสุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9
แพทย์หญิงพรรพิมล และนางกมลวรรณ วิปุลากร
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ในนามกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ และนายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ในนามกรมการแพทย์
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย และคณะ ในนามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ในนามโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ และคณะ ในนามเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 10 แห่ง
นายบุญเลิศ ทั่งทอง และครอบครัว
นายแพทย์นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์
นายปองธรรม แดนวังเดิม
นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
นายเถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์
นายพลวศุตม์ มหาเอี่ยมศิริ
นายจิรโมท พหูสูต ในนามบริษัท ซินเท็คคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
นายแพทย์วิสิทธิ์ และนางวันทนีย์ เสถียรวันทนีย์ ในนามโรงพยาบาลพุทธชินราช
นายสายชล พิมพ์เกาะ และครอบครัว และในนามนางสาวนิพาภร จิตต์สุข กับในนามนายภากร สุวรรณกิจ
นายสายชล พิมพ์เกาะ และคณะ ในนามคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง และคณะ ในนามบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
นางสาวพัชรีวรรณ สุวรรณะบุณย์ และนายอัครพันธุ์ รัตตะรังสี ในนามบริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด
นางสาวรรินทร์ ทองมา และคณะในนามบริษัท อาเทอ แอนด์ บุค จำกัด และในนามนางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง และคณะ
นางวชิราภรณ์ โรจนวงศ์ และนายวัชรวิรัช โรจนวงศ์
นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
นายสืบสกล และนางศรัณยา สกลสัตยาทร
นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ และคณะ ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว