สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่สอง

22 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 21 พ.ย.2560 เวลา 16.10 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่สอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากวิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,859 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดินที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาบูรณาการในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับชอบต่อรัฐและสังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน การบ่มเพาะและเพิ่มพูนทักษะแก่นิสิตด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศและหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ
ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความรู้ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและพัฒนางาน วันนี้จึงใคร่จะพูดกับท่านเกี่ยวกับปัจจัยที่ทุกคนจำเป็นต้องมีประกอบส่งเสริมกับความรู้ ได้แก่ คุณธรรม คุณธรรม คือ คุณงามความดีอันเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตของบุคคล เป็นเครื่องป้องกันบุคคลให้ห่างไกลจากความชั่วและความเสื่อมเสียหาย ในการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ จะขาดคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมิได้ เพราะความรู้เป็นสิ่งที่คนเราอาจนำไปใช้ทั้งในทางสุจริตและในทางทุจริตได้เท่าๆ กัน บัณฑิตทุกคนจึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตน และยึดมั่นในคุณธรรมเสมอทุกเมื่อ จะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ดีที่สุจริตแต่ทางเดียว อันจะบังเกิดผลเป็นความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน ทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวมอย่างแท้จริงและยั่งยืน..."

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว