สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุดรธานี

16T12:25:43.723Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 15 พ.ย.2560 เวลา 18.05 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุดรธานี ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 4 ราย เฝ้า อาทิ มีก้อนที่บริเวณกระดูกสันหลัง มีน้ำในสมอง ขาซ้ายอ่อนแรงและเท้าซ้ายผิดรูป ปัสสาวะไหลย้อนเข้ากรวยไตและมีภาวะไตบวม โรคจอประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง และเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ในการนี้ มีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ตรวจรักษาและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยดังกล่าว ไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้รับพระราชทานเงินช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น
นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปบริการตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ด้วย โดยมีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาทั่วไป ด้านทันตกรรม และแพทย์แผนไทย รวม 183 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ คือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ทั้งยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย
จากนั้นทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ โดยได้พระราชทานของเล่น ดินสอสี สมุดนิทานระบายสี กล่องดินสอ ปิ่นโต และกระปุกออมสินแก่เด็กๆ ด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว