ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทูบีนัมเบอร์วัน) ประจำปี 2561

15T12:40:03.587Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2560 เวลา 16.59 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทูบีนัมเบอร์วัน) เสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทูบีนัมเบอร์วัน) ประจำปี 2561 ที่กำหนดการประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อกราบทูลผลการดำเนินงานโครงการและให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการระหว่างหน่วยงาน
โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ แล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการ และทรงฟังคำกราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 ซึ่งได้เสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในจังหวัดภูมิภาค 15 จังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร 5 เขต เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการดำเนินงานให้ได้ผลดีและกว้างขวางขึ้น มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ To Be Number One Dancercise เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol เพื่อพัฒนาต่อยอดสมาชิกเพื่อให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี การจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าตนเอง รวมถึงจัดบริการศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และจัดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง การจัดประกวดผลงานทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งในปี2560 มีจังหวัดและชมรม เข้าร่วมประกวดผลงานทั้งสิ้น 585 แห่ง เพิ่มจากปี 2559 ร้อยละ 6.2 สำหรับความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันในโอกาสครบ 15 ปี จากการวิจัยประเมินผลโครงการ พบว่ามีผลสำเร็จหลายด้าน อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ช่วยให้สมาชิกมีพฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ องค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทรงมีส่วนผลักดันและเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการฯ โดยสมาชิกมีทัศนคติที่ดีต่อองค์ประธานโครงการ ซึ่งพระองค์เข้าพระทัยเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งมีผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าสมาชิกชมรมมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวให้เพื่อนและคนใกล้ตัว เลิกใช้ยาเสพติด , หน่วยราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่ชมรมมากขึ้น , ผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนผลักดันให้กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ พระราชทานแนวทางและแผนดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว