สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดหนองคาย

14T10:09:54.447Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2560 เวลา 18.13 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดหนองคาย ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 8 ราย เฝ้า อาทิ ป่วยเป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเอง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคมะเร็งเต้านม มีอาการเหงื่อออกเป็นเลือด โรคลมชักและโรคซึมเศร้า และเท้าผิดปกติจากการประสบอุบัติเหตุ
ในการนี้ มีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ตรวจรักษาและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง 8 ราย ไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการต่อไป อีกทั้งได้พระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น
นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปบริการตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีประชาชนไปรับบริการตรวจรักษาทั่วไป ด้านทันตกรรมและการตรวจวัดสายตา รวม 250 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ คือ ระบบทางเดินอาหารและระบบกล้ามเนื้อ
ทั้งยังโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ไปให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์แก่ประชาชน อีกด้วย
จากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ โดยได้พระราชทานของเล่น ดินสอสี สมุดนิทานระบายสี กล่องดินสอ และกระปุกออมสินแก่เด็กๆ ด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว