สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 พฤศจิกายน 2560

14T10:03:32.680Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2560 เวลา 20.23 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินจากโรงแรมเคปพันวาที่ประทับ ไปยังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีราษฎรรอเฝ้าทูลละอองพระบาทตลอดเส้นทาง
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงและหักเหแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ถึง 14 นิ้ว จำนวน 5 ตัว น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สำหรับทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า เช่น กาแล็กซี่แอนโดรเมดา กระจุกดาว เนบิวลาดาวเคราะห์ และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ โอกาสนี้ ทรงถ่ายวัตถุท้องฟ้า ซีกฟ้าใต้ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติชนิดสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 นิ้ว
วันที่ 13 พ.ย.2560 เวลา 09.57 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องดวงชนก แกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 11 ซึ่งปีนี้ ประเทศไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 21 พฤศจิกายน 2560 มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 500 คน จาก 46 ประเทศ อาทิ แคนาดา จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา บัลแกเรีย และไทย
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูงได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเยาวชนจากนานาประเทศ กระตุ้นให้มีความอยากรู้และสนใจศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น ฟิสิกส์ ดาวเทียม อวกาศ และสิ่งแวดล้อม การแข่งขันครั้งนี้มีเยาวชนไทย 5 คนเข้าร่วม ได้แก่ นายภานุพงศ์ พุ่มพวง และนายวริท วิจิตรวรศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายภูมิรพี พิศุทธิ์สิทธิ์ และนางสาว แพรสุนันท์ จันทร์พานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
สำหรับการแข่งขันฯ ประกอบด้วย การสอบภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล การสอบภาคสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้า การใช้กล้องโทรทรรศน์ และการใช้ท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับผิดชอบการสอบภาคสังเกตการณ์ ได้นำกล้องโทรรศน์ทั้งแบบหักเหแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และกล้องโทรทรรศน์ทั้งแบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวนกว่า 50 ตัว มาอำนวยการสอบดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2550 ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว
โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขัน ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...ในนามของประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากทั่วโลก นับว่าเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์จากทุกระดับ ทั้งอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากประเทศต่างๆ เกือบ 50 ประเทศ อันเป็นเวทีการแข่งขันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำคะแนนสูงจากทั่วโลก ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ อันจะมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ การที่ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสาขานี้ กระตุ้นให้คนของเรามีความสนใจในด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย..."
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับดาราศาสตร์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดแสดงเกี่ยวกับความสนพระราชหฤทัย และที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านดาราศาสตร์ ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์"

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว