สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน "งานวันราชวัลลภ" ประจำปี 2560

12T12:25:46.237Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 11 พ.ย.2560 เวลา 17.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน "งานวันราชวัลลภ" ประจำปี 2560 ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนากรมทหารมหาดเล็ก โดยถือเอาวันบรมราชาภิเษก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2411 เป็นวันกำเนิดกรมฯ สำหรับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ มีภารกิจพิเศษกว่าหน่วยทหารทั่วไปที่นอกจากปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อย และช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติแล้วยังปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแถวกองทหารเกียรติยศ ในการนี้ เสด็จขึ้นแท่น ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วเสด็จลงจากแท่น ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล จากนั้น เสด็จขึ้นแท่น ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังสนามกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ทอดพระเนตรการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ (Hop to the bodies slams) จากกำลังพลกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 13 และกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จำนวน 9 กองพัน ประกอบด้วย
บทที่ 1 Drill & Ceremonial บุคคลท่าอาวุธ และการปฏิบัติท่าอาวุธในหมายกำหนดการพระราชพิธี
บทที่ 2 Battle PT and Endurance Training กายบริหารประกอบอาวุธและพัฒนาเสริมสร้างทักษะความแข็งแกร่งของร่างกาย
และบทที่ 3 Instinctive Weapon Employment & Individual Field CraftSection Combative Actions การใช้อาวุธฉับพลันการใช้อาวุธประจำกายในการต่อสู้ระยะประชิด การเคลื่อนที่ประกอบการยิง
สำหรับการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริขึ้น โดยมีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้าจังหวะของดนตรี ซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในกรอบระเบียบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา อันส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร เป็นการออกกำลังอย่างต่อเนื่อง เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชบายให้นำคู่มือฝึกพระราชทาน การฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ พุทธศักราช 2559 และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและแข่งขันประจำปี 2560 พระราชทานแก่กองทัพบก นำไปขยายผลทำการฝึกให้กับหน่วยทหารในกองทัพบก และใช้ในการจัดการแสดงสาธิตภายหลังงานวันราชวัลลภ
กองทัพบกได้น้อมนำพระราโชบายดังกล่าว ไปดำเนินการขยายผลในการฝึกให้กับหน่วยทหารถึงระดับกองพัน เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้แสดงออกถึงความเข้มแข็ง อดทน พร้อมเพรียง มีวินัย ตลอดจนมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพลกองทัพบก โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนนการตรวจสอบและแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผลเพื่อจัดลำดับหน่วยชนะเลิสและรองชนะเลิศ ซึ่งการฝึกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว