สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันสุดท้าย

12T12:20:03.483Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

ค่ำวันที่ 10 พ.ย.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,665 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการพันธกิจกับหน่วยงานทุกภาคส่วน มีผลงานที่เด่นชัด อาทิ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว บ้านสร้อยสุวรรณ การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตเครื่องสำอางพญาไพร การคิดค้นนวัตกรรมเครื่องตัดกระยาสารทและซีเรียลบาร์ ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมชุมชนระดับภาคเหนือ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ของประเทศ จากผลิตภัณฑ์สบู่สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ของประเทศจากแผนธุรกิจเครื่องสำอางที่ไม่ใช่อาหาร อีกทั้งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากแก้วโป่งคาม และผลิตภัณฑ์จากดีบุก ได้รับรางวัลเหรียญทองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี รวมถึงพันธกิจเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมลงสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดลำปางเกิดรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการทิ้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคนี้หลายมหาวิทยาลัย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว