สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

09T12:53:59.257Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งในพระอุโบสถนี้ ที่พระพุทธบัลลังก์พระอังคีรสมีพระผอบ พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจุอยู่ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2436 เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 รวมพระชนมพรรษา 47 พรรษา
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 เนื่องในโอกาสฉลองวันเสด็จพระราชสมภพครบ 100 ปี ทางองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือทางยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว