พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วิหารเทวาพิทักษ์ราษฎร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ จังหวัดนครปฐม

09T12:51:22.113Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2560 เวลา 18.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวิหารเทวาพิทักษ์ราษฎร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ทรงเปิดป้ายเสาตะเกียงเทวดาฟ้าดิน สร้างขึ้นเมื่อปี 2558 สำหรับใช้ในการประกอบพิธีบวงสรวงเทพเทวดาฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ โดยมีความสูงจากพื้นถึงยอด 36 เมตร กว้าง 2 เมตร 40 เซนติเมตร หล่อจากทองเหลือง ตามศิลปะแบบจีน มีเทพมังกรพันเสา 9 องค์ มีเทพประจำปีเกิดทั้ง 12 ปี และเทพต่างๆ รวม 41 องค์ บนยอดสูงสุดภายในเจดีย์สูง 9 ชั้นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากวัดต่างๆ
จากนั้น ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชันษา 60 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" และทรงเบิกเนตรพระสังกัจจายน์หยกขาว
สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติพระชันษา 60 ปีฯ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 และเป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์หยกขาว

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว