สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันแรก

08T09:57:48.440Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 7 พ.ย.2560 เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันและมหาวิทยาลัยดังกล่าว
โดยวันนี้ เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีมติขอประทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงใช้ภาษาอังกฤษ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายและนักการทูต อันเกื้อกูลแก่ประเทศชาติและประชาชนเสมอมา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมจำนวน 5,427 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...นับแต่นี้ บัณฑิตจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และแต่ละคนก็คงจะได้ประกอบอาชีพการงานตามความถนัดและความรู้ความสามารถ ขึ้นชื่อว่างานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดหรือประเภทใดก็ตาม ย่อมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหลายคนหลายฝ่าย ซึ่งแม้จะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่การทำหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่าย ก็จะประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลสำเร็จของงานโดยส่วนรวม ผู้ทำงานร่วมกัน จึงควรทำความเข้าใจหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายด้วย จะได้สามารถปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกันได้ถูกต้องตรงจุด สำคัญที่สุด จะต้องรู้หน้าที่ของตน และปฏิบัติงานในส่วนของตนมิให้บกพร่อง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ทอดธุระ งานที่ทำร่วมกัน ก็จะดำเนินรุดหน้าไปโดยราบรื่นเรียบร้อย และสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคน นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณ และยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ในการประกอบกิจการงานทุกอย่าง..."

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว