สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่สอง

08T09:52:50.473Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 7 พ.ย.2560 เวลา 19.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่สอง โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 4,108 คน ในจำนวนนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้มีความพิการ 7 คน ประกอบด้วย พิการทางการได้ยิน 5 คน และพิการทางการเคลื่อนไหว 2 คน
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างส่วนราชการของจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดกระบวนการบ่มเพาะความเป็นครูผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ สนองความต้องการการผลิตครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูในสาขาวิชาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง จำนวน 13 โครงการ นอกจากนั้นได้เน้นการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 โครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว