สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย และ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

07T12:47:06.853Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันนี้ (6 พ.ย. 60) เวลา 17.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...รางวัลย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะเป็นหลักฐานพยานว่า ผู้ได้รับได้ทำการต่าง ๆ สำเร็จอย่างดีเยี่ยม สมควรยกย่องเป็นตัวอย่างอันดีงามให้เป็นประจักษ์แก่มหาชนได้ เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว รางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้น แท้จริงแล้วความสำคัญหรือสิ่งที่ผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มาชื่นชมควรจะได้คำนึงถึง คือ งานการต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้ได้รับรางวัลนั้น ว่าสำเร็จมาได้อย่างไร น่าชื่นชมยกย่องตรงส่วนใด จะได้ไม่เป็นการหลงดีใจอย่างไม่มีพื้นฐานอันควร สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา เมื่อตริตรองให้ถี่ถ้วนก็จะทราบตระหนักว่า รางวัลที่ได้รับเป็นภาระอันหนัก ประการแรก คือต้องรักษาความดีงามที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ ไว้ให้ได้ ประการที่สอง ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก หาไม่รางวัลที่ได้รับไปก็จะไม่เป็นผลเต็มที่ตามสมควร และประการที่สาม ต้องเป็นแบบอย่างให้สถาบัน นักเรียนนักศึกษาอื่น ๆ ให้ดำเนินรอยตาม รวมทั้งช่วยเหลือแนะนำชักชวนให้ทำความดีตามไปด้วย ถ้าผู้ได้รับรางวัลหลงอยู่แต่ชื่อว่าได้รับรางวัล เป็นเพียงแต่นำประกาศนียบัตรไปตั้งอวดนั้น ย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร ๆ เลย จะกลายเป็นการหลงไม่เจริญด้วยความดีงาม และจะกลายเป็นการแข่งขันกันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล เป็นการแข่งดีกันที่ไม่น่าชื่นชม แต่หากได้คำนึงถึงหน้าที่ของการได้รางวัลดังกล่าวมาข้างต้น ก็จะพากันแข่งกันดี เกิดเจริญก้าวหน้าในสถานศึกษา และทำตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย ทำให้การศึกษาอันเป็นรากฐานของบ้านเมือง ได้เจริญงอกงามทั้งด้านวิชาการ ด้านการสร้างคนดี"
เวลา 17.47 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขจรจิต สุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
ทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
ทุนการศึกษานามพระราชทาน "ลุ่มน้ำโขงพิจัย" ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว