สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559

07T12:42:19.057Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันนี้ (6 พ.ย. 60) เวลา 17.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันแรก
ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการปฏิบัติงานพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง
โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,879 คน
ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนองการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เชิดชูและเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว