พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน "วันเบาหวานโลก ประจำปี 2560"

06T13:02:58.890Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เวลา 11.45 น. วันที่ 5 พ.ย.2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันเบาหวานโลก ประจำปี 2560" ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม ร่วมกับฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
"วันเบาหวานโลก" ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติและองค์การอนามัยโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องโรคเบาหวานในระดับโลก ซึ่งปีนี้กำหนดหัวข้อให้รณรงค์เรื่อง "woman and diabetes - Our right to heathy future" หรือผู้หญิงกับเบาหวาน เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีผู้หญิงเป็นโรคเบาหวานมากถึง 199 ล้านคน และคาดว่าในปี 2583 จะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 313 ล้านคน โดยประมาณร้อยละ 40 ของผู้หญิงที่เป็นเบาหวานอยู่ในวัยเจริญพันธุ์
โอกาสนี้ ทรงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เมนู "กุ้งแซ่บ" โดยมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก
ภายในงานฯ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การตรวจวัดสายตาและคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตาจากฝ่ายจักษุวิทยา และการแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว