พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์ "ราตรีพันหนึ่งทิวา" ครั้งที่ 22

06T13:00:19.420Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 4 พ.ย.2560 เวลา 20.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์ "ราตรีพันหนึ่งทิวา" ครั้งที่ 22 ซึ่งมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นทุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาการของเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ยังจัดสรรทุนสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนศาสนา ศีลธรรมและภูมิปัญญา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว