สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค

05T13:33:00.630Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2560 เวลา 18.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 10 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค และทรงสดับการสวดพระอภิธรรมศพ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2475 บิดาและมารดาชื่อพลอากาศโทหลวงเจริญและนางสมสวาท เจริญจรัมพร
ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2502
ด้านการงาน เป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2509 และมีความเจริญก้าวหน้าได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ และเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ร่วมบุกเบิกในการก่อตั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบุกเบิกเรื่องสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดตั้งสมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งชมรมเยาวชนไทยเพื่อผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นแพทย์หลวง โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์และถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ เป็นแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เป็นแพทย์ที่ปรึกษาสาขาอายุรศาสตร์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านครอบครัว สมรสกับร้อยโทนายแพทย์ สิโรตม์ บุนนาค มีบุตรธิดา 2 คน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สิริอายุได้ 85 ปี
วันที่ 4 พ.ย.2560 เวลา 17.44 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี 2540 ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากวัยชรา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 สิริอายุ 85 ปี
นายพินิจ ฉายสุวรรณ ชื่อเดิมสนม ฉายสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2474 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายย้อยกับนางถนอม ฉายสุวรรณ สนใจเรียนรู้ดนตรีไทยวงปี่พาทย์ โดยเริ่มฝึกตีระนาดเอกตั้งแต่อายุ 9 ปี หลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดรุ้ง วิบูลย์วิทยาคาร จังหวัดอ่างทอง ได้สมัครเป็นนักเรียนวงจุลดุริยางค์ โครงการสร้างนักดนตรีสากลของกรมศิลปากร เรียนรู้ดนตรีสากล ทั้งด้านทฤษฎีโน้ตสากลและการปฏิบัติเป็นเวลา 4 ปี กระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นจึงกลับมาเรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมจากครูดนตรีไทยอีกหลายคน ก่อนเข้ารับราชการเป็นนักดนตรีไทย วงเทศบาลกรุงเทพมหานครรุ่นแรก ด้วยมีฝีมือเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะทางด้านปี่พาทย์และเครื่องสาย ทั้งการบรรเลง และการบันทึกโน้ตไทย โน้ตสากล โน้ตตัวเลข ปี 2524 จึงได้เป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยเทศบาลกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากเกษียณอายุราชการยังคงทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพหานครต่อไป
นายพินิจได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทยไว้หลายด้าน อาทิ ผลงานประพันธ์เพลงจำนวนมาก ทั้งเพลงโหมโรง เสภา เพลงเถา เพลงเดี่ยว เพลงชุด และในปี 2530 ได้ประพันธ์เพลงชุด "ตามรอยพระยุคลบาท" ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระชนมพรรษา 60 พรรษา นอกจากนั้นด้วยความสามารถการถ่ายทอดเพลงไทยในเชิงหลักวิชาการเป็นอย่างดี ยังได้เป็นอาจารย์พิเศษในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยมหิดล สอนระดับปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษา และสาขาดนตรีวิทยาด้วย ซึ่งจากทักษะความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี 2540
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสาวการะเวก อิศรัตน์ ชื่อปัจจุบันสมพร มีบุตรธิดา 5 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว