พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครปฐม

23 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 22 ต.ค.2560 เวลา 15.43 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน
สำหรับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ สังกัดธรรมยุติกนิกาย โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2531 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ประทานที่ดินให้สร้างวัดในพระพุทธศาสนา ตามวัตถุประสงค์ของนางสาวจำรูญ ภููไทย และนางสาวจำเริญ ไวทยานุวัติ ผู้ถวายที่ดินจำนวน 62 ไร่เศษ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2542 เป็นวัดสำคัญที่ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ชุมชน โดยภิกษุสงฆ์เป็นวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต่างๆ อีกทั้งเป็นวิทยาเขตสงฆ์อ้อมน้อย ซึ่งเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ของสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย เปิดรับภิกษุสงฆ์เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา ทั้งยังเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ซึ่งได้จัดสร้างตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ บ้าน วัด โรงเรียน ประสานกันโดยการพัฒนาร่วมมือกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในลักษณะที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้เป็นวัดตัวอย่างของชุมชน ปัจจุบันพระธรรมวราจารย์วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว