พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

20 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันนี้ (20 ต.ค.2560) เวลา 16.07 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญในวัด อาทิ พระอุโบสถมีลายพระมหามงกุฎ อันเป็นตราประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่าง ผนังด้านในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอื่น เช่น เรื่องพระสาวกในบาลีและอรรถกถา พระอัครสาวก 11 พระองค์ อัครสาวิกา 8 องค์ ภาพการบำเพ็ญกรรมฐาน สิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัย ธุดงควัตร บนบานหน้าต่างและบานประตูด้านใน เขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจง ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เวลา 16.42 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อวัดสลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ และทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยวัดสลักนี้ เป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล
ต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และทรงสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่ อาทิ พระมณฑปเป็นประธานของวัด โดยสร้างครอบพระเจดีย์ทอง ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ เมื่อคราวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สวรรคต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มสร้อยนามพระอาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติว่า "วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์"

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา