พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระพุทธรูป พระพุทธอทิตยนาถศาสดามหาสำเร็จทันใจ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย

19 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 18 ต.ค.2560 เวลา 15.19 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระพุทธรูป "พระพุทธอทิตยนาถศาสดามหาสำเร็จทันใจ" ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ บ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงจัดสร้างขึ้นและทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ เมื่อวานนี้ 17 ตุลาคม 2560 โดยใช้เวลาหล่อพร้อมขัดแต่งองค์พระ 20 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของชื่อ "พระพุทธอทิตยนาถศาสดามหาสำเร็จทันใจ" มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างแห่งโลก ผู้ได้กราบไหว้จะสำเร็จทันใจ ทั้งนี้ ด้วยมีพระประสงค์จะถวายเป็นพุทธบูชาไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ประดิษฐานไว้ภายในวิหารหลวงลายคำของวัดแสงแก้วโพธิญาณ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป โดยองค์พระหล่อด้วยทองเหลือง ขนาดสูง 1 เมตร 90 เซนติเมตร มีพุทธลักษณะส่วนฐานเป็นศิลปแบบเชียงแสน ส่วนองค์พระเป็นศิลปแบบสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลก ทรงเครื่องจักรพรรดิ์
ในการนี้ พระภาวนารัตนญาณ หรือครูบา อริยชาติ อริยจิตโต (จิต-โต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ได้ถวายของที่ระลึก
วัดแสงแก้วโพธิญาณ เดิมชื่อวัดบ้านป่าตึง สร้างขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อเป็นพุทธสถานที่ยึดเหนียวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และศาสนพิธี รวมทั้งเป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส ภายในบริเวณวัดฯ มีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่น แบ่งพื้นที่แสดงคติธรรม 3 ส่วน คือ ชั้นโลกธรรม ชั้นพุทธาวาส และชั้นปรินิพพาน เพื่อให้ประชาชนที่ไปทำบุญและศึกษาธรรมได้เรียนรู้ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2554 ปัจจุบัน มีพระภิกษุสามเณร 13 รูป
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ภายในบริเวณวัด ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ม้ง และลาหู่ จากดอยวาวี และดอยช้าง รวมทั้งประชาชนที่เป็นสมาชิกจิตอาสาฯ ของอำเภอแม่สรวย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว