สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

16 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2560 เวลา 16.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระผนวช ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ประเพณีการทอดกฐินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า "กฐินกาล" คือระยะเวลาทอดกฐิน หรือเทศกาลทอดกฐิน
สำหรับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อปีพุทธศักราช 2412 มีลักษณะผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก โดยได้พระราชทานนามว่า "วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" หมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักรตั้งเป็นสีมา 8 เสาที่กำแพง 8 ทิศ ล้อมรอบอาณาเขตของวัด
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี เรียกว่า "พระกฐินหลวง" ซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปทรงถวายแทนพระองค์ หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงสำคัญ ปัจจุบันมีจำนวน 16 พระอาราม คือ ในกรุงเทพมหานคร 12 พระอาราม ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดราชาธิวาส วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชโอรสาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดอรุณราชวราราม และในต่างจังหวัด 4 พระอาราม ได้แก่ วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
ส่วน "พระกฐินพระราชทาน" เป็นพระกฐินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายยังพระอารามหลวง นอกเหนือจากพระอารามหลวง 16 พระอารามดังกล่าว

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว