สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า

12 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 17.14 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เฝ้า กราบทูลรายงาน ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในห้วงฤดูฝน ปี 2560 และแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา ทั้งจากอิทธิพลพายุ "ทกซูรี" เมื่อวันที่ 15 ถึง 20 กันยายน 2560 และจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง เมื่อวันที่ 21 ถึง 25 กันยายน 2560 ส่วนใหญ่ได้คลี่คลายลงแล้ว และอยู่ในระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ได้กำหนดแนวทางบริหารน้ำ ในการผันน้ำส่วนหนึ่งไปเก็บในพื้นที่แก้มลิงหรือพื้นที่รับน้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง และส่วนหนึ่งระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนอาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท , สิงห์บุรี , อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา แต่ไม่มีผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะ เฝ้า รับพระราชทานถุงยังชีพ เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในการนี้ มีพระดำรัสถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว