รมช. กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

07T16:29:32.730Z ธ.ค. 2561

วันนี้ (7 ธ.ค.61) ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังสรุปและทบทวนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ กำชับในเรื่องของข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) ความสามารถในการผลิตกำลังคน (Supply) และการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลด้านความต้องการกำลังคน Big Data ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0
ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจำนวนสถานศึกษาในความรับผิดชอบ ทั้งหมด 57 แห่ง แยกเป็น สถานศึกษาภาครัฐ 20 แห่ง ภาคเอกชน 37 แห่ง เปิดสอนใน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม/การบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และศิลปกรรม สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมในการเข้าเรียน 5 อันดับแรก คือ สาขาวิชาบัญชี สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,460 แห่ง ลงทะเบียนในระบบ Big Dataแล้ว 2,124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.03 การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ได้ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1,934 คน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 3,636 คน ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 6,560 คน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4,430 คน อบรมหลักสูตรระยะสั้น 3,861 คน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC จำนวน 356 คน เสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 252 คน
การดำเนินงานด้านการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน จำนวน 106 แห่ง ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ได้ทำการพัฒนาการเรียนการสอนแบบProject Based Learning การสอนแบบ Digital Content ฝึกทักษะแบบ STEM การสอนแบบใช้นวัตกรรม และการสอนแบบ PLC การดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา อาทิ ทำการศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานในสถานประกอบการ ศึกษาทักษะการคิด ทักษะฝีมือ และเจตคติ ของผู้เรียนก่อนจบการศึกษา ศึกษาแนวโน้มผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนใจจะศึกษาในสายอาชีพ ส่วนผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ที่มีการตกลงซื้อขาย มีจำนวน 6 ชิ้น ประกอบด้วย กระบองเอนกประสงค์สำหรับผู้รักษาความปลอดภัย เครื่องรีดยางเครป ชุดตรวจใต้ท้องรถออนไลน์ รองเท้าปีนเสาไฟ เครื่องบรรจุของเหลว ดินผสมพร้อมปลูก 9 ดีเกษตรอุดร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุชิต บุญชม

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี