รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจรติดตามศูนย์ประสานงานผลิตกำลังอาชีวศึกษาอุดรธานีและสกลนคร

07T22:36:57.337Z ธ.ค. 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความร่วมมือในการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา BTEC Centre approval ที่จังหวัดอุดรธานี
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 9/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 “กลุ่มจังหวัดสบายดี “ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยช่วงเช้าเป็นการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร การสรุปและทบทวนการทำงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) และความสามารถในการผลิตกำลังคน (Supply) เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลด้านความต้องการกำลังคน Big Data ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดล ประเทศไทย 4.0
ศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) มีทั้งหมด 5 ศูนย์ มีวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาค มีศูนย์จังหวัดเครือข่าย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี,วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ,วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อติดตามความพร้อมและความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความร่วมมือในการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา และวิชาชีพของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ.กระทรวงศึกษาธิการ แห่งราชอาณาจักรไทย และ Pearson Education Limited สหราชอาณาจักร หรือ BTEC ซึ่งมีความก้าวหน้า ว่า สอศ. ได้เตรียมแผนระยะที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-เมษายน 2562 ในเรื่องของการรับรองสถานศึกษา นำร่องเพื่อเป็น BTEC Centre approval
โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี สาขา Smart Electronic และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สาขาการประกอบอาหาร และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 แห่ง ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 เป็นเรื่องของการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา 50 แห่ง เพื่อเป็น BTEC Centre approval รวมถึงการคัดเลือกครู และการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรและมาตรฐานของ BTEC โดยสถานศึกษาจะเปิดการจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2562 นี้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านความก้าวหน้าของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ของ สอศ. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนและผู้ปกครองให้มีรายได้ โดยนักเรียน นักศึกษาจะเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งนำร่องระหว่างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่
- การจัดการเรียนการสอน
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- การพัฒนาภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
โดยมีผลความพึงพอใจในระดับดีมากต่อชุมชนในพื้นที่ จึงทำให้มีสถานศึกษาสนใจเป็นจำนวนมากที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการขยายผลเพิ่มเติมสถานศึกษาที่จะเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาในระยะที่ 2 อีกจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น , วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี