กอ.รมน. ภาค 2 เดินหน้าชี้แจงสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 แก่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

07T13:57:30.557Z ธ.ค. 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พลโทณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจำนวนกว่า 600 คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม(ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม) พันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 และเพื่อชี้แจงแนวทางเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 และสอดแทรกภารกิจอันใหญ่หลวงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สามารถนำไปขยายผล ประชาสัมพันธ์ สู่ประชาชนในพื้นจังหวัดมหาสารคาม ได้อย่างทั่วถึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 และแนวทางการเลือกตั้ง ปี 2562 ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายมวลชนให้เข้มแข็ง มีอุดมการณ์ความรักชาติ มีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พลโทณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับห้วงระยะเวลาในการเลือกตั้งในครั้งนี้จะขยายเวลาเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.และโทษทัณฑ์ของการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีโทษจำคุกและโทษปรับ กรณีไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะมีบทลงโทษตามกฎหมายโดยเฉพาะข้าราชการการเมือง และขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมประชุมและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประชาสัมพันธ์ และขยายผล ให้ประชาชน และราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบและออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ให้มากที่สุด ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายภาณุวัชร คนเชี่ยว

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม