รัฐบาลร่วมกับ ป.ป.ช.จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล นำประชาชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริต

07T09:18:31.083Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

รัฐบาลร่วมกับ ป.ป.ช.จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล นำประชาชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริต
รัฐบาลร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต ตามที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆได้ร่วมกันลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพราะถือเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UNCAC ก็ให้ความสาคัญ และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทจุริตตลอดมา โดยได้ชูแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในการต่อสู้กับปัญหา และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทย และเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทจุริต ดังนั้นรัฐบาลจึงร่วมกับป.ป.ช./ป.ป.ท.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดงานขึ้นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
ในโอกาสนี้จะมีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมกันทั่วประเทศ
ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติแถลงสารองค์การสหประชาชาติ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริต และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA Awards) จำนวน 6 รางวัล และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run "รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี จำนวน 5 รางวัล รวมถึงรางวัลการประเมินคณุ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวม 6 หน่วยงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย