สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องปัญหาประชากรไทย โดยรัฐบาล ยืนยันให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา พร้อมวางแนวทางพัฒนาประชากรอย่างมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืน

09 พ.ย. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องปัญหาประชากรไทย โดยรัฐบาล ยืนยันให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา พร้อมวางแนวทางพัฒนาประชากรอย่างมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในเวลา 10.00 น. วันนี้(9 พ.ย.61) ได้พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาประชากรไทย โดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถามโดยกระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาประชากรไทย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนิสิตและนักศึกษาเขาใหม่ในมหาวิทยาลัยลดลง รวมถึงมีปัญหาวัยแรงงานลดลงด้วย ส่งกระทบในหลายด้าน จึงต้องการทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงอัตราการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้สูงอายุในระบบสุขภาพหรือไม่ และมีแนวทางในการจัดการปัญหาจำนวนผู้เรียนที่ลดลงในทุกระดับการศึกษาอย่างรวดเร็วอย่างไร
นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยได้วางมาตรการดูแลผู้สูงอายุที่ดีขึ้น และแม้จะมีประชากรน้อยลงแต่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการปรับแผนการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม
นอกจากนี้ ปรับทัศนคติของครูอาจารย์ ปรับสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตที่เชื่อมโยงกับชุมชน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์สามารถดึกศักยภาพของนักเรียน ให้สามารถต่อยอดนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจไปสู่อนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย