รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

12T15:51:16.523Z ต.ค. 2561

วันนี้ ( 12 ตุลาคม 2561) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Crowne Plaza กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมายในครั้งนี้ได้รับทราบพัฒนาการหลายประการของอาเซียนซึ่งหนึ่งในผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานคือการจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจนเสร็จสมบูรณ์ (Model ASEAN Extradition Treaty) ที่ประเทศไทยได้มีบทบาทผู้นำในการร่างสนธิสัญญาแม่แบบดังกล่าว โดยที่ประชุมรัฐมนตรีได้ให้การรับรองสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและได้มอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials: ASLOM) เริ่มดำเนินการเพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในการสร้างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียนอันเป็นหนึ่งในภารกิจที่จำเป็นต่อเนื่องในการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความพร้อมรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคและทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการริเริ่มเพื่อการเจรจาสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษา ประเด็นความท้าทายที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น สกุลเงินดิจิตอล รวมถึงได้ขอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมายพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประสานงานและดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว (cross-cutting issues) กับองค์กรสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน (ASEAN sectoral bodies) และองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน (entities) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกฎหมายและผู้แทนรัฐมนตรีกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ฯพณฯ DAG Lionel Yee รองอัยการสูงสุด สาธารณรัฐสิงคโปร์เกี่ยวกับการลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศอันเป็นผลมาจากการประนอมข้อพิพาท (UNCITRAL Convention on Settlement Agreements Resulting from Mediation) ฯพณฯ Le Thanh Long รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมและศาลตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ฯพณฯ Saysy Santyvong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ การประชุม ALAWMM เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน (ASEAN Political-Security Community - APSC) และมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนและสนับสนุนการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยจัดขึ้นทุก 3 ปี และการประชุม ALAWMM ครั้งต่อไปมีกำหนดจะจัดขึ้นในปี 2021 โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว