กกต. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

12T10:25:24.313Z ต.ค. 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้ง เตรียมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต

นายกฤตณัฏฐ์ โรจนาภินันทน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด รวม 603 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำหรับจังหวัดจันทบุรีมีรายชื่อดังนี้ นายโชติเดช ชวัติชัย นางสาวธัญญรัตน์ ยิ้มวาย นายนพ เปลี่ยนศรี พลเรือตรีวุฒิศักดิ์ คงนาวัง พันตำรวจโทสมชีพ บรรเทาวงษ์ นางสุจิตรา ชนะสิทธิ์ นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์ และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ รวม 8 คน มีระยะการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่จะมีขึ้นในอนาคตให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จำนงค์ พึ่งพงษ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.จันทบุรี