ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล หารือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เกี่ยวกับข้อมูลการประชาสัมพันธ์แนวทางการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอื่น ๆ

11T20:17:44.260Z ต.ค. 2561

นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าหารือกับนางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เกี่ยวกับข้อมูลการประชาสัมพันธ์การได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น หลังจากที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้จัดอบรมโครงการเสริมสมอง เติมความรู้ เรื่องเลือกตั้งให้กับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสตูล และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในหัวข้อการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น สำนักงานประชาสัมพันธ์พันธ์จังหวัดสตูล จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ขณะนี้ กกต.สตูล เปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561 หรือการเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองหรือประชาชนแสดงความคิดเห็น ซึ่งจังหวัดสตูล มี 2 เขต เลือกตั้ง แต่มีรูปแบบการแบ่งพื้นที่เป็น 3 แบบ ตามจำนวนประชากร และหมดเขตแสดงความคิดเห็นในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้มาซึ่ง ส.ว. ที่มาจากกลุ่มองค์กร หรือการสมัครด้วยตนเอง มีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อส่งไปในระดับประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบวิธีการได้มาของ ส.ว. มีกี่ช่องทางในการสมัครคุณสมบัติองค์กรที่จะเสนอชื่อ คุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อ หรืออื่นๆ ดังนั้นการสร้างความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลอาจจะต้องทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ปฏิบัติงานร่วมกัน ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน ไปไหนไปด้วยกัน เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ้งข้อมูลส่วนหนึ่งท่านสามารถติดตามได้ จากเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล http://pr.prd.go.th/satun หรือ Facebook สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และ Page สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และหากสงสัยเพิ่มเติมในส่วนใด ท่านสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จะนำเสนอข้อมูลเพื่อไขข้อข้องใจให้ท่านได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายนิพัส เพ็ชร์ลมุล

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล