กกต.สตูล เปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒติสภา 15 – 24 ตุลาคม 2561

11T19:07:01.967Z ต.ค. 2561

นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล (กกต.สตูล) เปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โดยองค์กรที่จะสมัครมีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. นั้น ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เพื่อมาแบ่งปันเป็นองค์กรที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนบุคคลที่องค์กรจะเสนอชื่อเพื่อสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. นั้น ต้องมีความเกี่ยวพันกับองค์กรนั้นๆ คือจะต้องเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกขององค์กรเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร และองค์กรแนะนำผู้สมัครได้เพียง 1 คน ในแต่ละจังหวัด และจะต้องระบุอำเภอที่จะแนะนำผู้สมัครด้วย ซึ่งเมื่อได้แนะนำชื่อผู้สมัครแล้วจะถอน หรือเปลี่ยนชื่อไม่ได้ โดยเปิดรับลงทะเบียนองค์กรได้ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ect.sathun หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง โทร 0-7472-3408

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายนิพัส เพ็ชร์ลมุล

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล