สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

11 ต.ค. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... โดยกำหนดนโยบายและแนวทางควบคุม เพื่อให้ประเทศไทยควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในเวลา 10.00 น. วันนี้ (11 ต.ค.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ ว่าเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 กำหนดให้ประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศไทย ต้องมีมาตรการภายในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธดังกล่าวที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ตลอดจนให้มีการควบคุมสินค้าทั่วไปที่สามารถนำไปประกอบพัฒนา เสริมสร้างและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือที่เรียกว่าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดยใช้ระบบคณะกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการควบคุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ระบบอนุญาต หรือมาตรการอื่นใดสำหรับการกระทำกิจกรรมควบคุมเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ตลอดจนกำหนดความรับผิดชอบทางแพ่ง โทษทางปกครองและอาญาที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้นานาประเทศเข้ามาลงทุน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่ สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ และมีความสำคัญกับประเทศไทย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยเห็นว่าการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีอธิบดีกรมควบคุมโรค และอธิบดีกรมประมง อยู่ในคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับนโยบายและแนวทางการควบคุมด้วย เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย