รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลใหม่จะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ ส่วนการจัดตั้งสำนักงาน ปยป.มีส่วนสำคัญ ช่วยบูรณาการข้อมูลและเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายรัฐบาล

28T11:44:28.060Z ก.ย. 2561

รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลใหม่จะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ ส่วนการจัดตั้งสำนักงาน ปยป.มีส่วนสำคัญ ช่วยบูรณาการข้อมูลและเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายรัฐบาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)ว่า เพื่อให้การตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่กระทรวงทบวงและกรม ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนรูปแบบการทำงานจะเป็นระบบคณะกรรมการ ประมาณ 10-20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พีเอ็มดียู) และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ทั้งนี้ สำนักงานดังกล่าว จะทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปยุทธศาสตร์และการปรองดอง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ และจัดฝึกอบรมข้าราชการตามหลักสูตรป.ย.ป.ด้วย โดยรัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวมีอายุ 5 ปีและหัวหน้าสำนักงานจะเป็นข้าราชการระดับซี 11 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่ามีความคุ้มค่าและไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม ย้ำว่ารัฐบาลใหม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติได้ แต่จะยกเลิกทั้งหมดไม่ได้ เพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องมียุทธศาสตร์ชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย