รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมายเผยแนวโน้มอาจใช้รูปแบบไพรมารีโหวตตามที่ กรธ.เสนอ โดยมอบพรรคดำเนินการใน 30 วันของช่วง 90 วัน ก่อนกฏหมายบังคับใช้

29T10:14:20.737Z ส.ค. 2561

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมายเผยแนวโน้มอาจใช้รูปแบบไพรมารีโหวตตามที่ กรธ.เสนอ โดยมอบพรรคดำเนินการใน 30 วันของช่วง 90 วัน ก่อนกฏหมายบังคับใช้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงถึงรายละเอียดการจัดทำไพรมารี่โหวตว่า ในเบื้องต้นรูปแบบจะไม่เหมือนในบทเฉพาะกาลของกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งต้องหาวิธีที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 45 ดังนั้นแนวโน้มอาจจะใช้วิธีการที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. เสนอ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. โดยให้มีกรรมการสรรหาในพรรค จำนวน 11 คน แบ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค 4 คน และสมาชิกพรรคการเมือง 7 คน เพื่อทำหน้าที่หารือกับสมาชิกในแต่ละเขตและจังหวัด จากนั้นจะรวบรวมรายชื่อ พร้อมจัดทำบัญชีผู้สมัคร สส. แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งหากคณะกรรมการพรรคยังไม่เห็นด้วยกับรายชื่อดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 จะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคและกรรมการสรรหา 11 คน เพื่อลงคะแนนลับ จนได้บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส. ครบถ้วน

ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดต้องดำเนินการในช่วง 30 วันสุดท้ายของช่วง 90 วัน เพราะ 60 วันแรก และจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แบ่งเขตการเลือกตั้ง จากนั้นจึงเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง 150 วันและการหาเสียงก็จะเริ่มในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ระยะเวลา 30 วัน เพียงพอต่อการจัดทำบัญชีรายชื่อ สส. ส่วนการออกคำสั่งตามมาตรา 44 จะสามารถออกคำสั่งได้ต่อเมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย