สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยมีกรอบการทำงาน 15 วัน

15 ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (15 ก.พ.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา หรือ ส.ว. หรือ คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ทั้ง 2 ชุด โดยกรรมาธิการร่วม แต่ละชุดจะมีระยะเวลาพิจารณาปรับแก้ไขร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ตามข้อทักท้วงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เวลา 15 วัน ก่อนจะส่งให้ สนช. พิจารณาอีกครั้งภายในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ หาก สนช. มีมติไม่เห็นชอบเกิน 2 ใน 3 ของสมาชิก หรือไม่น้อยกว่า 166 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 248 คน จะถือว่าร่างกฎหมายเป็นอันตกใหม่ และเริ่มกระบวนการยกร่างใหม่
สำหรับความเห็นแย้งในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. / กรธ. มีความเห็นแย้ง 4 ประเด็น ได้แก่ การเปิดให้มีการจัดมหรสพระหว่างการหาเสียง / การขยายเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเดิม 08.00–16.00 น. เป็น 07.00–17.00 น. / การให้ผู้อื่นกาบัตรลงคะแนนให้คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ / และการจำกัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะที่ กกต. มีความเห็นแย้ง 5 ประเด็น คือ การเปิดให้มีการจัดมหรสพระหว่างการหาเสียง /การแยกเบอร์ผู้สมัครได้แต่ละเขตไม่ซ้ำเบอร์กัน / ค่าสมัครเลือกตั้งระหว่างพรรคใหญ่และพรรคเล็กที่เท่ากัน / การมอบอำนาจให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และเรื่องอำนาจ กกต. ที่ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาสั่งให้ตัดสิทธิ์การรับสมัครแต่ไม่ตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง
ส่วนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. / กรธ. มีความเห็นแย้ง 3 ประเด็น คือ การลดกลุ่มอาชีพจาก 20 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม / การแบ่งประเภทผู้สมัครเป็น 2 ประเภท โดยวิธีสมัครและคัดเลือกโดยองค์กรและการให้ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่ม แทนการเลือกไขว้ข้ามกลุ่ม ขณะที่ กกต. โต้แย้งประเด็นเดียว คือ เมื่อประกาศผลว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการสมัครเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม กกต. อาจยื่นต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้ ทั้งนี้สัดส่วนของคณะกรรมาธิการร่วม 2 ชุด มีจำนวนชุดละ 11 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก กกต. 1 คน ตัวแทนจาก กรธ. และ สนช. ฝ่ายละ 5 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย