สนช.มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนทุกภาคส่วน

24 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนทุกภาคส่วน

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (24 พ.ย.60) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่ากระบวนการและขั้นตอนการจัดทำการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานาน และไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อีกทั้งกำหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน ในการดำรงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ สนช. อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับหลักการในร่างกฎหมายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และเห็นควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้รัดกุมและรวดเร็ว รวมถึงเห็นด้วยกับการกำหนดการประเมินผลสิ่งแวดล้อมทุก 5 ปี และท้ายที่สุดมีมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนน 156 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 24 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน มีกรอบการดำเนินงาน 57 วัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย