จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา

07T13:05:13.550Z ธ.ค. 2561

จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาโดยใช้แปลงนาเกษตรกรที่อำเภอบรรพตพิสัย เปิดตัวกิจกรรมพร้อมเชิญเกษตรกรที่สนใจเข้าเรียนรู้การเตรียมดิน การดูแลบำรุงรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้คุณภาพที่ตลาดต้องการ
ที่บริเวณแปลงนานางธมลวรรณ อันชูฤทธิ์ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนาตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลังฤดูการทำนาปี ลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนหลายด้าน เช่น การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมดิน เครื่องจักรเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ชนิดของพันธุ์ข้าวโพด การให้น้ำการบำรุงดูแล การเก็บเกี่ยว การสนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการประกันภัยพืชผล เป็นต้น
นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สำหรับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของจังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรจาก 14 อำเภอเข้าร่วมโครงการ 5,078 ราย 6,786 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 83,000 ไร่ ขณะนี้ยืนยันที่จะปลูกจริง ประมาณ 76,000 ไร่ ประกันราคารับซื้อ ที่ความชื้นร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 8 บาท ความชื้นร้อยละ 25 ประกันราคารับซื้อ กิโลกรัมละ 5-6 บาท
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดซึ่งหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลังฤดูนาปี เป็นข้าวโพดจะสามารถมีรายได้ต่อไร่ สูงกว่าการทำนาปรัง ถึงไร่ละกว่า 3,000 บาท ประกอบกับกรมชลประทานคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนใหญ่ปีนี้มีน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการทำนาปรัง หากปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย จะส่งผลให้เกษตรกรลดความเสี่ยงและมีรายได้ที่แน่นอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สืบศักดิ์ นาครัตน์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.นครสวรรค์