กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลุยหนุน 18 สหกรณ์สวนยางรวบรวมยางส่งออก 100,000 ตัน หลังครม.อนุมัติสินเชื่อเสริมสภาพคล่องวงเงิน 5,000 ล้านบาท ดันส่งออกยางไปต่างประเทศ

07T14:31:31.177Z ธ.ค. 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลุยหนุน 18 สหกรณ์สวนยางรวบรวมยางส่งออก 100,000 ตัน หลังครม.อนุมัติสินเชื่อเสริมสภาพคล่องวงเงิน 5,000 ล้านบาท ดันส่งออกยางไปต่างประเทศ
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมุ่งเน้นสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขยางพารา โดยคัดเลือกสหกรณ์ 18 แห่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปยางพาราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์เครือข่ายอีก 154 แห่ง ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อดึงปริมาณยางพาราในประเทศส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่าน ธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยสถาบันเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ชำระคืนภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันรับเงินกู้ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ยังมีเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำแผนการรวบรวมยางพาราที่ต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมที่สหกรณ์เคยดำเนินการ โดยต้องรวบรวมตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2561 และต้องรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.แล้วเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออก เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอรับเงินกู้จากธกส.และขอรับเงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการ โดยธกส.จะจ่ายเงินตามแผนฯ โดยมีสหกรณ์แม่ข่าย 18 แห่ง ทำหน้าที่รวบรวมยางจากสหกรณ์เครือข่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย