ไทยคู่ฟ้า ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10 พ.ย. 2561

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในปีนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 5,000 ล้านบาท เช่น โครงการสวนน้ำวานานาวา จังหวัดภูเก็ต โครงการเมืองจำลองอาณาจักรในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ โครงการจัดแสดงโลมา สิงโตทะเล และแมวน้ำ และโครงการพิพิธภัณฑ์งานศิลปะและประติมากรรม ในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น สร้างเม็ดเงินและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ร่วมเดินหน้าประเทศไทย กับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายวิทยุ ******* ฝ่ายวิทยุ *******

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย